อบจ.พล. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวแบบย้อนยุค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวแบบย้อนยุคในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ แปลงสาธิตโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลวงฆ้อง) ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลจัดขึ้น โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการเพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนาข้าวบนแปลงนาสาธิต เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน โดยได้ปักดำต้นข้าวพันธุ์หอมมะลิภายในแปลงนาแห่งนี้ไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และปลูกแบบปลอดสารพิษจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สำหรับข้าวที่ได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล โดยในการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบย้อนยุคครั้งนี้มี นายวัฒนะ โปร่งนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up