สนข เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวเมืองพิษณุโลกในการรับ TOD

ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข” ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน นักลงทุน และภาคประชาชนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองเพื่อร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD ให้สัมฤทธิ์ผล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า แผนพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่ายทั้งทางถนนทางราง ทางน้ำ และทางอากาศให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้าง รากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางรางครั้งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทาง และการขนส่งของประเทศ ทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ที่มีศักยภาพการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการชี้นำการพัฒนาเมืองชุมชน และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองโดยรอบแนว โครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และจุดเปลี่ยนการเดินทางที่มีศักยภาพของประเทศเพื่อเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมมีระยะเวลาศึกษา 18 เดือน 
โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกมาร่วมรับฟังและเสนอแนวทางในการเกิดโครงการนี้จำนวนกว่า 500 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up